Làng nghề

Làng nghề truyền thống Rượu Bàu Đá Cù Lâm, Nhơn Lộc

Những sản phẩm làng nghề truyền thống của Bình Định như: Rượu Bầu đá, chiếu cói, nón lá, nón ngựa, bánh tráng, đồ tiện gỗ, đồ ...